Hvad betyder grøn strøm?


El-produkter med ét blad er baseret 100% på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. 


El-produkter med to blade er ligeledes baseret 100% på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover laves der klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog (uanset antal blade eller elselskab) ikke leveret ren grøn strøm (vind, sol, vand, osv) i dine strikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

FORBRUGEROMBUDSMANDENS RETNINGSLINJER FOR ELHANDLERES BRUG AF BETEGNELSER FOR STRØM BASERET PÅ
VEDVARENDE ENERGIKILDER 2019, Side 4 og 5;

Efter forhandling med Dansk Energi, De Frie Energiselskaber, Energisammenslutningen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling og Landbrug og Fødevarer og efter at have hørt berørte myndigheder som Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Energinet, har Forbrugerombudsmanden udstedt følgende retningslinjer, jf. markedsføringslovens § 29, stk. 1.

Elhandlere(1) anvender i stigende omfang klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm. En elhandler skal overholde markedsføringsloven ved denne type markedsføring. Forbrugerombudsmanden har udstedt en vejledning om miljømarkedsføring(2), som gælder for alle brancher. Det fremgår af vejledningen, at fritstående, generelle udsagn som udgangspunkt skal dokumenteres ved en livscyklusanalyse. En livscyklusanalyse for et produkt omfatter alle faser, produktet gennemløber fra ”vugge til grav”. I livscyklusvurderingen kortlægger man miljøforholdene og vurderer de væsentlige miljøpåvirkninger i hele produktets livscyklus fra anskaffelse af råmaterialer og fremstilling og transport af produktet inden for og imellem faserne.

En egentlig livscyklusvurdering er ikke anvendelig for elprodukter(3), bl.a. fordi kunden ikke kan sikres strøm fra vedvarende energikilder(4) i sine stikkontakter, da alle kunder får leveret strøm, der er produceret ved en blanding af traditionelle energikilder og vedvarende energikilder. Man kan således som forbruger ikke få leveret strøm, der er produceret udelukkende fra vedvarende energikilder, men man kan ved at købe et elprodukt baseret på køb af oprindelsesgarantier(5) tilkendegive en præference for strøm fra vedvarende energikilder, ligesom man som forbruger kan vælge at købe et elprodukt, hvor man betaler for tiltag, der kan nedbringe udledningen af drivhusgasser yderligere.

På baggrund af de særlige forhold, der gør sig gældende på energiområdet, har forbrugerorganisationer, miljøorganisationer, erhvervsorganisationer, herunder energibranchen, og Forbrugerombudsmanden forhandlet disse retningslinjer for at opnå fælles rammevilkår for, hvornår og under hvilke forudsætninger en elhandler kan anvende udsagn som ”grøn strøm” og lignende ved markedsføring af strøm.

Retningslinjerne udgør en undtagelse fra miljøvejledningens generelle krav om en livscyklus vurdering ved anvendelse af fritstående miljømæssige udsagn. Elhandlerne skal dog i øvrigt overholde miljøvejledningen, når de bruger miljømæssige eller etiske udsagn i markedsføringen.

Disse retningslinjer adresserer kun spørgsmålet om klimaeffekt. Det kan ikke udelukkes, at et elprodukt, der er godt for klimaet, samtidig vil kunne have en negativ effekt på miljøet, fx bio diversiteten. Forhandlingsparterne opfordrer elhandlere, der markedsfører et elprodukt med klimamæssige udsagn, til at tilrettelægge deres erhvervsaktivitet i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens miljøvejledning.

Formålet med retningslinjerne er dels at sikre forbrugerne mod vildledende markedsføring, så forbrugerne træffer beslutning om valg af energiaftale på et korrekt grundlag, dels at sikre en mere reel og loyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende gennem klare og ensartede spilleregler. Retningslinjerne skal således medvirke til, at elhandlere, der sælger elprodukter, som har en målbar, reducerende effekt på udledningen af drivhusgasser, lovligt kan markedsføre sig med dette. Samtidig skal retningslinjerne modvirke såkaldt ”greenwashing” (grønvask), hvor en elhandler markedsfører sig med, at denne gør noget godt for klimaet, uden at dette reelt er tilfældet – fx ved at elhandleren i sin markedsføring fokuserer på den generelle stigning i produktionen af strøm fra vedvarende energikilder, selvom elhandleren ikke selv udbyder denne type elprodukter.

Retningslinjerne beskriver derfor, hvornår en elhandler kan bruge udsagn som fx ”grøn strøm” uden at vildlede forbrugerne. En elhandlers markedsføring skal dog altid underkastes en konkret vurdering af, om der er tale om vildledende markedsføring, jf. markedsføringslovens § 5 og § 6, eller en overtrædelse af god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens § 4. Retningslinjerne omfatter udtryk som fx ”grøn strøm” og andre betegnelser, der anvendes som begreb for strøm fra vedvarende energikilder.(6)

Hvis en elhandlers markedsføring overholder disse retningslinjer, vil Forbrugerombudsmanden ikke gribe ind over for markedsføringen, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Det vil i sidste ende være domstolene, som afgør, om markedsføringslovens bestemmelser er overtrådt, herunder om der er begået et strafbart forhold.”

  1. En elhandler er en virksomhed, der sælger elektricitet, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018).
  2. Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske udsagn mv. i markedsføringen, læs den her.
  3. Med elprodukt forstås i disse retningslinjer en elaftale, forbrugerne kan indgå med en elhandler.
  4. Med vedvarende energikilder forstås vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg eller biogas, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet (bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2010).
  5. En oprindelsesgaranti er et dokument, som dokumenterer, at en bestemt mængde energi er produceret fra vedvarende energikilder, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr. 138 af 10. februar 2012, om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet. Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Ved oprindelses-garanti for VE-elektricitet forstås i denne bekendtgørelse et elektronisk dokument, hvis eneste funktion er over for en endelig kunde at dokumentere, at en given andel eller mængde af energi er produceret fra vedvarende energikilder i form af: Vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg eller biogas.” Bekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder mv. I Danmark er det Energinet, som udsteder oprindelsesgarantier.
  6. Retningslinjerne finder ikke anvendelse på brugen af ordet ”grøn” i andre sammenhænge end som del af udtryk som ”grøn strøm”, ”grøn energi” eller ganske tilsvarende udtryk.

Attraktiv elaftale til jeres lejere

En rammeaftale er også til fordel for jeres lejere. De undgår besværet med at vælge en el-leverandør og får én ting mindre at bekymre sig om i forbindelse med en flytning.

Ved at vælge Nordisk Energi som el-leverandør får jeres lejere strøm til konkurrencedygtige priser, ingen binding og fremragende kundeservice.

Rammeaftaler for udlejere af boliger

Forenkl flytteprocessen

Gennem en rammeaftale sikrer vi, at til- og fraflytning af jeres lejere sker gnidningsløst og problemfrit.

Vi sørger for, at jeres lejere indgår en korrekt elaftale ved indflytning, og når lejere meddeler flytning, sikrer vi, at det sker til rette tid. Dette reducerer administrativt arbejde for jer som udlejere og begrænser tomgangsforbruget, hvor I skal dække elforbruget i jeres lejemål.

Med rammeaftalen får I direkte adgang til et telefonnummer og en e-mail til vores dedikerede serviceteam, som kan besvare jeres spørgsmål og henvendelser hurtigt og præcist.

Skal jeres byggeri have en god start uden unødige forsinkelser?

Med Nordisk Energi Byggestrøm er I sikret strøm på byggepladsen helt fra starten.

I kan bestille byggestrøm til et enkelt byggeri eller kontakte os for en fast byggestrømaftale, som giver en række fordele, hvis I har flere projekter.

Hvad betyder grøn strøm?

Hvad er forskellen på white leafwhite leaf og white leafwhite leaf ?

Elprodukter med ét blad white leafwhite leaf er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elfor-brug.

Elprodukter med to blade white leafwhite leaf er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af C02 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i el-nettet. Læs mere her [link til uddybende information].

Spørg løs!

Inden du smutter

Er du i tvivl om du skal skifte eller har du bare et spørgsmål så ringer vi dig gerne op.

Udfyld felterne og bliv kontaktet allerede i dag.